Markaya Tecavüz Davası Nedir?

Markaya Tecavüz Davası Nedir?

Markaya tecavüz davasını; marka sahibi, lisansın türüne göre lisans alan, rehin ve intifa hakkı sahibi açabilir. Dava mütecavize karşı açılır.

Marka sahibi, tecavüzü ika eden, malı dağıtan, satan, ithal eden yada başka bir şekilde ticaret mevkiine koyan kişi aleyhine dava açıp, tazminat almışsa, ürünleri kullanan kişi aleyhine dava açamaz.

Marka hakkına tecavüzden doğan “özel hukuka” ilişkin, taleplerde, zamanaşımı süresi için Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri uygulanır. Bu hükümle bir taraftan BK m. 60’a diğer taraftan BK m. 125’e atıf yapılmıştır. Biri haksız fiilin varlığı diğeri tecavüzün bir sözleşmenin ihlali yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda tatbik olunur.

Buna göre, Mark KHK m. 62’de yer alan tüm talepler, marka hakkı tecavüze uğrayan kişinin zarara ve failine ıttıla tarihinden itibaren bir yıl ve herhalde zararı doğuran fiilin vukuundan itibaren on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Marka hakkına tecavüzün durdurulması (men’i) talebi zamanaşımına bağlanmışsa, hukuk davasına da aynı zamanaşımı uygulanır. 556 Sayılı Mark KHK’da öngörülen bütün davalarda görevli mahkeme, Adalet Bakanlığı’nca kurulacak ihtisas mahkemeleridir.

Marka hakkı sahibi tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davaları;

  • Davacının ikametgahı,
  • Suçun işlendiği yer,
  • Tecavüz fiilinin etkilerinin göründüğü yer,
  • Davalının ikametgahında açılabilir.

Davacının Türkiye’de ikamet etmemesi halinde, yetkili mahkeme sicilde kayıtlı vekilin işyerinin bulunduğu yerdeki veya vekillik kaydı silinmiş ise TPE’nin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir.

Üçüncü kişiler tarafından marka başvurusu veya marka sahibi aleyhine açılacak davalarda ise yetkili mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir. Marka başvurusu yapanın ve marka sahibinin Türkiye’de ikamet etmemesi halinde yukarıda belirtilen mahkemeler yetkili olur.